Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Egypte


Meer informatie en reisadviezen voor Egypte vindt u op e-visums.nl!

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken  'Actualiteiten' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Momenteel is de situatie in Egypte nog steeds onrustig.

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten naar de gehele Sinaï. Uitzondering hierop zijn:
- bezoeken aan de resorts die zijn gelegen aan de kust van de Golf van Suez, Rode Zee en Golf van Akaba;
- reizen over de kustwegen van Taba via Sharm-el-Sheikh naar Suez en vice versa (zie verder ‘Onveilige gebieden’).

Geregeld vinden demonstraties plaats rond het Tahrir plein en in andere delen van Caïro, in Alexandrië en in andere steden in de Delta en bij het Suez kanaal waarbij sprake kan zijn van extreme gewelddadigheden. De veiligheidstroepen treden soms hard op. Politie is nog niet geheel operationeel en daardoor kunnen lokaal onvoorspelbare en onveilige situaties optreden. U wordt geadviseerd uit de buurt te blijven van het Tahrirplein en omgeving (waaronder de Qasr el Ainistraat). Het Nationaal Museum nabij het Tahrir Plein is vooralsnog open, maar het is aan te raden om voorafgaand aan een bezoek de laatste stand van zaken (openingstijden, veiligheidssituatie) te checken bij uw hotel of touroperator.

Egypte blijft onrustig, waarbij politieke spanningen, sociale onrust (stakingen en dergelijke), gewelddadigheden en grote demonstraties niet zijn uit te sluiten.

De publieke opinie in Egypte kan soms heftig reageren op binnenlandse of buitenlandse gebeurtenissen, zoals recent naar aanleiding van een film die beledigend is voor Moslims. Reizigers worden geadviseerd in het gehele land extra waakzaamheid te betrachten. Tevens wordt geadviseerd (de ruime nabijheid van) demonstraties en samenscholingen absoluut te mijden en deze niet te fotograferen of te filmen, de berichtgeving in de media te volgen en zich goed te informeren over de actuele binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen. Het gebruikte traangas bij demonstraties is mogelijk van een agressieve soort met ernstige bijwerkingen.

Ook wordt men uitdrukkelijk geadviseerd geen militairen, militaire objecten, politie of demonstraties te fotograferen of te filmen. Er bestaat extra gevoeligheid voor wat betreft journalisten. Voor hen bestaan speciale procedures met betrekking tot persaccreditatie en de invoer van apparatuur.

Algemeen 
Het beleid van de Egyptische overheid is aan onaangekondigde en onverwachtse wijzigingen onderhevig. Lokaal genomen en te nemen maatregelen op veiligheidsgebied kunnen fluctueren. Er moet rekening worden gehouden met diverse controlemomenten tijdens de reis. Dit houdt tevens in dat de Nederlandse ambassade niet op alle locaties in Egypte (tijdig) consulaire bijstand kan verlenen.

Standaarden en voorzieningen op het gebied van veiligheid kunnen afwijken van die in Nederland en de naleving van voorschriften is in Egypte niet altijd vanzelfsprekend. Reizigers wordt aangeraden bij al hun activiteiten, in het bijzonder bij de beoefening van risicovolle sporten, hierop attent te zijn. Zo zijn in het verleden verschillende toeristen omgekomen bij het beoefenen van duiksport en door water scooters. De reiziger heeft hier een eigen verantwoordelijkheid en wordt aangeraden zoveel mogelijk van erkende en als goed bekendstaande organisaties gebruik te maken.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Egypte wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In tegenstelling tot Nederland kent Egypte geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Egypte seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Egypte kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Egypte geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Egypte kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade te Cairo: http://egypte.nlambassade.org.  

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
Sinds 2004 hebben verschillende aanslagen plaatsgevonden in de Sinaï en in Caïro (laatstelijk in februari 2009) en Alexandrië (januari 2011) en een groot aantal de laatste maanden op de gaspijpleidingen rond Arisch (noord Sinaï) en in het grensgebied met Israël. Er moet altijd rekening worden gehouden met de mogelijkheid van terroristische aanslagen.

Gelet op de wereldwijde dreiging van terroristische aanslagen op westerse doelen wordt aangeraden waakzaamheid te betrachten. Zowel in de stedelijke gebieden als daarbuiten zijn toeristische trekpleisters en andere plaatsen waar veel (buitenlandse) personen bijeen komen, mogelijk doelwit van aanslagen. In dit kader is vaak sprake van overduidelijke aanwezigheid van veiligheidsdiensten. Geadviseerd wordt aanwijzingen van de politie strikt op te volgen.

Zware criminaliteit
In de afgelopen jaren en vooral na de revolutie lijkt sprake te zijn van een toename in criminaliteit in met name de grote steden en drukke badplaatsen. Er zijn regelmatig meldingen van carjacking waar buitenlanders bij zijn betrokken.

In verband met een terugloop van het aantal toeristen dat momenteel Egypte bezoekt worden degenen die Egypte bezoeken veelvuldig en opdringerig aangesproken door personen die werkzaam zijn in de toeristenindustrie, waarbij eveneens een toename is in kleine criminaliteit en van ongewenste intimiteiten. Met name in de toeristische steden is een toename in conflicten tussen toeristen en lokale taxichauffeurs waargenomen.

Onveilige gebieden 
Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten naar de gehele Sinaï. Uitzondering hierop zijn:
- bezoeken aan de resorts resorts die zijn gelegen aan de kust van de Golf van Suez, Rode Zee en Golf van Akaba:
- reizen over de de kustwegen van Taba via Sharm-el-Sheikh naar Suez en vice versa.

In de Sinaï is sprake van een toename van geweld zoals de recente terroristische aanval op een grenspost en de daarop volgende acties van het Egyptische leger. Tevens is sprake van een toename van het aantal kortstondige vrijheidsberovingen door Bedoeïnen in de Sinaï, bijvoorbeeld in het gebied rond het St. Catherina klooster. Gegijzelden worden gebruikt om druk uit te oefenen op de Egyptische autoriteiten. Tot nu toe zijn deze vrijheidsberovingen van korte duur en zonder geweld verlopen. Ook in de rest van het binnenland van de Sinaï is het onrustig en komen onofficiële wegblokkades, gijzelingen, overvallen en (met geweld gepaard gaande) diefstallen van voertuigen door zwaar gewapende groeperingen voor. In de Noord-Sinaï (ten noorden van en inclusief de weg Suez-Taba) is het onrustig vanwege eerdergenoemde voorvallen en de aanslagen rond El Arish. 

Reizigers die excursies ondernemen naar min of meer afgelegen gebieden die onder militaire controle vallen, in het bijzonder in bepaalde delen in de Sinaï en delen van de Westelijke Woestijn, hebben voorafgaande toestemming nodig van de overheid. Aangeraden wordt dit bij hun hotel te melden en bij voorkeur alleen te doen via bemiddeling van een officiële en betrouwbare reisagent.

Vanwege de aanwezigheid van landmijnenvelden in de kuststrook van Egypte (o.a. El Alamein ten westen van Alexandrië) en in de Sinaï woestijn wordt aangeraden alleen op de stranden behorende bij hotels te verblijven en niet van de gebaande paden af te wijken. Om dezelfde reden wordt met betrekking tot het grensgebied Libië/Soedan/Egypte aangeraden alleen via de grote doorgaande wegen te reizen.

Het Egyptische verkeer brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, dat zich vertaalt in een jaarlijks groot aantal verkeersdoden.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen